Δεοντολογια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Mentoring & Coaching (EMCC) ανέπτυξε έναν κώδικα δεοντολογίας (A Code of Ethics).

Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει την προσδοκία των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση (και καθοδήγηση) και προάγει την ανάπτυξη της άριστης εκπαίδευσης (και καθοδήγησης).

Το EMCC είναι εγγεγραμμένο ως μη “κερδοσκοπικός διεθνής σύλλογος” (IVZW-Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk) στο Βέλγιο με αριθμό εγγραφής 0819.495.590. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση είναι: EMCC, 63A Scepterstraat, 1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Η διεύθυνσή μας είναι: PO Box 3154, Marlborough, Wiltshire, SN8 3WD, Ηνωμένο Βασίλειο

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Δεοντολογια